Dades sobre la situació laboral de les persones amb problemes de salut mental

Un problema de salut mental no té per què ser un impediment per a obtindre una ocupació, no obstant això, un 84% de les persones amb problemes de salut mental es troben en situació de desocupació deguda als prejudicis socials que encara mantenen molts empresaris i administracions a l’hora de contractar-les o mantindre-les en les seues funcions.

La taxa d’activitat de les persones amb problemes de salut mental és la més baixa (27,8% en 2019) de tots els tipus de discapacitat

El percentatge de persones amb problemes de salut mental contractades en “empreses ordinàries” és el més sota comparat amb altres discapacitats (14,9 %. PDI 48,7 %)

La taxa d’activitat de les persones amb discapacitat a la Comunitat Valenciana se situa per davall de la mitjana nacional (Nacional: 34%. CV: 33,1%)

La taxa d’ocupació de les persones amb problemes de salut mental és en 2019 el 16,9%, la xifra més baixa de totes les discapacitats

Per què aquestes dades en salut mental?

L’estigma i, sovint, la imatge violenta i criminal que els mitjans de comunicació transmeten del col·lectiu, són les principals raons perquè existisca una menor presència de persones amb problemes de salut mental en el mercat de treball.

L’existència d’una gran desinformació empresarial i la creença errònia que no poden realitzar determinats treballs, que estan limitats en el desenvolupament d’algunes capacitats, i per això els espanta la freqüència de possibles baixes laborals

Coneix els beneficis de contractar persones amb problemes de salut mental en les empreses o entitats socials de la Comunitat Valenciana

Beneficis organitzacionals:

Convertir-se en una empresa inclusiva, connecta amb valors corporatius que s'activen en prendre aquesta determinació. El valor del respecte, de l'acceptació de la diversitat, de la inclusió, de la meritocràcia, de la no discriminació. La imatge de l'organització no sols es veu afectada positivament en el mercat, sinó que també a l'interior d'aquesta. Es desenvolupa un orgull de pertinença a una empresa que respecta i integra a persones amb diversitat funcional.

Les empreses tenen el repte d'identificar-se amb la societat, els seus valors i diversitat. Incorporar persones amb discapacitat als equips - un sector que representa el 10% de la població - enforteix aqueixa identitat i té un retorn positiu per a l'empresa, fent que connecte millor amb un creixent públic potencial. En definitiva, incrementant la seua competitivitat.

La integració de persones amb diversitat funcional en l'empresa genera una millora del clima laboral, canvia l'actitud dels treballadors i elimina molts estereotips, com a resultat de la gran responsabilitat i perseverança que aquestes persones desenvolupen.

L'oportunitat de treballar amb persones amb diversitat funcional normalment sensibilitza al personal de l'empresa, impulsant l'acceptació de la diversitat i la no discriminació i el treball en equip.

Els treballadors amb diversitat funcional són molt poc conflictius i tenen un absentisme laboral inferior a la mitjana, principalment a causa dels valors intrínsecs que alberguen: esforç, afany de superació, capacitat de sacrifici, motivació, etc. Traslladats a l'empresa, porten amb si una alta fidelitat al projecte i una major estabilitat. A més, qualsevol empresa que contracte persones amb discapacitat tindrà una preferència en l'adjudicació de contractes del Sector Públic, sent, en alguns casos, d'obligat compliment per a accedir a alguns d'ells.